WiekIdee

Periode:
Partners: Zuyd Hogeschool, Trajekt en de woningbouwverenigingen.
Cultuurcoach:  Hendrik Simons

Wiekidee van start8

Doelstellingen:
Het vergroten van de leefbaarheid van bewoners. Bewoners ervaren meer perspectief en meer sociale samenhang.

Doelgroep:
Buurtbewoners jong en oud. Concept: Er leeft veel in de wijk dat eenvoudig door jonge kunstenaars tot een vorm zou kunnen komen. 

Buurtbewoners en kunstenaars gaan aan de slag om de wijk op te sieren en de veiligheid te vergroten.

Werkwijze:
Wijkbewoners met een idee voor hun wijk met een link naar cultuur en leefbaarheid kunnen zich melden middels het Cultuurmakers Loket of direct bij hun opbouwwerker van Trajekt. Ideeën van wijkbewoners worden geïnventariseerd, in samenspraak met Trajekt beoordeeld op haalbaarheid
en effectiviteit en er wordt gekeken wat er nodig is om het idee uit te voeren. Cultuurmakers legt verbinding met jonge kunstenaars, geldschieters en andere stakeholders om het idee werkelijkheid te laten worden. De uitvoering ligt zoveel mogelijk bij de bewoners zelf. Zij worden daarbij gecoacht door een cultuurscout van Cultuurmakers.

Speerpunten:
Bottom-up, zelfsturende teams, uitbouwen van de loketfunctie van Cultuurmakers.

Doorkijk 4 jaar:
Kunstvakopleidingen in Maastricht zijn vaak op zoek naar plekken waar ze hun studenten ervaringen kunnen bieden in het werkveld. We hopen hieraan bij te kunnen dragen zodat het deel wordt van het DNA van de opleidingen.